ارسال پیامک به اوکراین

There are no translations available.

ارسال پیامک به اوکراین

sms
برای ارسال پیامک به گوشی های همراه اوکراین قبل از هرچیز باید از روی کد شماره فهمید که سیم کارت متعلق به کدام اپراتور اوکراین می باشد.

life
اگر شماره مورد نظر شما بعد از کد کشور اوکراین یعنی 0038 با سه رقم زیر شروع می شود، پس اپراتور، شرکت لایف اوکراین می باشد.
063، 093

برای ارسال پیامک به شماره های شرکت لایف به آدرس زیر مراجعه نمایید:
https://www.life.com.ua/sms/smsFree.html?locale=en

kyivstarbeeline
اگر شماره مورد نظر شما بعد از کد کشور اوکراین یعنی 0038 با سه رقم زیر شروع می شود، پس اپراتور، شرکت کی یف ستار یا بیلاین اوکراین می باشد.
039، 067، 068، 096، 097، 098

برای ارسال پیامک به شماره های شرکت کی یف ستار یا بیلاین به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://www.kyivstar.ua/en/sms

mts
اگر شماره مورد نظر شما بعد از کد کشور اوکراین یعنی 0038 با سه رقم زیر شروع می شود، پس اپراتور، شرکت م ت س اوکراین می باشد.
050، 066، 095، 099

برای ارسال پیامک به شماره های شرکت م ت س به آدرس زیر مراجعه نمایید:
http://www.mts.com.ua/eng/sendsms.php#a