اکتان

اکتان

صادرات اکتان تولید ایران با بهترین کیفیت.

Mul-functional gasoline additive / Octane number improver

RON: 82
MON: 70
(R+M)/2: 76

RON: 83
MON: 71
(R+M)/2: 77

RON: 84
MON: 72
(R+M)/2: 78

RON: 85
MON: 73
(R+M)/2: 79

RON: 86
MON: 74
(R+M)/2: 80

RON: 87
MON: 75
(R+M)/2: 81

RON: 88
MON: 76
(R+M)/2: 82

RON: 89
MON: 77
(R+M)/2: 83

RON: 90
MON: 78
(R+M)/2: 84

RON: 91
MON: 79
(R+M)/2: 85

RON: 92
MON: 80
(R+M)/2: 86

RON: 93
MON: 81
(R+M)/2: 87

RON: 94
MON: 82
(R+M)/2: 88

RON: 95
MON: 83
(R+M)/2: 89

RON: 96
MON: 84
(R+M)/2: 90

RON: 97
MON: 85
(R+M)/2: 91

RON: 98
MON: 86
(R+M)/2: 92

RON: 99
MON: 87
(R+M)/2: 93

RON: 100
MON: 88
(R+M)/2: 94

RON: 101
MON: 89
(R+M)/2: 95

RON: 102
MON: 90
(R+M)/2: 96

RON: 103
MON: 91
(R+M)/2: 97

RON: 104
MON: 92
(R+M)/2: 98

RON: 105
MON: 93
(R+M)/2: 99

RON: 106
MON: 94
(R+M)/2: 100

برای دریافت اطلاعات بیشتر با آقای علی اسدی تماس حاصل فرمائید.