لیست سیاه

There are no translations available.

لیست سیاه

لیست سیاه افراد و شرکت هایی که کار کردن با آنها توصیه نمی شود.

توجه توجه!

این لیست با همکاری سفارت جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور خارجه تهیه شده تا هموطنان عزیز متحمل زیان نشوند.

اشخاص حقیقی

اسم نام شرکت توضیحات
شاه ماگامدگادژییویچ شیخابودینوف تلپورت

ماگامد ماگامدگادژییویچ شیخابودینوف

تلپورت

شرکت های حقوقی

نام شرکت مدیرها توضیحات
گروه شرکت های تروپیک
(شرکت پلاگیا، شرکت تروپیک اینترنشنل)
مدیرعامل: یوگنی میخایلوویچ لیسیی
مدیر بازرگانی: آلکساندر روبتسوف